5 načel delovanja ekipe ZZP

 

I. Poštenost v medosebnih odnosih

Poštenost do kolegov

 1. varovanje dostojanstva zdravnikov in zobozdravnikov, da se bo dalo bolj sproščeno poročati o tudi o napakah pri delu ter se iz njih učiti brez strahu pred diskreditacijo v krogu zdravništva in v javnosti
 2. kontinuirano prepoznavanje dobrih praks in predlogov, ki si zaslužijo javno priznanje, o čemer bomo redno poročali
 3. pošteno obravnavanje nenamernih in nekaznivih zdravstvenih in zdravniških napak;
 4. prepoznavanje slabih ravnanj pri kolegih – brez prikrivanja tistih, ki izvajajo mobing ali izkoriščajo mlade zdravnike
 5. pozornost do suma korupcije – zavedamo se, da gre za tvegano nalogo, vendar ne bomo ščitili tistih, ki so udeleženi v koruptivnih dejanjih
 6. kolege, ki imajo več kot dve funkciji v okviru zdravniških organizacij, bomo pozvali, da jih odložijo in prepustijo drugim
 7. v primerih nesoglasij ali sporov med kolegi bomo najprej uporabili mediacijo, za katero je usposobljenih dovolj kolegov
 8. kolege, ki se znajdejo v sodnih postopkih bomo pozvali, da se do odločitve na sodišču ali pri drugih organih odpovedo morebitni vodstveni funkciji; če jim krivda ne bo dokazana, imajo pravico do javne objave o dejstvih v okviru ZZS (ISIS, Bilten, e-mail)
 9. zaupanje kolegov do vodstva bomo merili z intranetno anketo in sledili tudi meritvam javnega mnenja

Poštenost do pacientov in njihovih bližnjih ter do združenj bolnikov

 1. prizadevati si za enake možnosti za vse (solidarnost) tudi v prihodnje
 2. zagotavljati kakovost in varnost naših storitev za paciente
 3. odkrito prepoznati napake, ki nastajajo pri našem delu, paciente sproti obveščati o ukrepih za odpravo ali zmanjšanje morebitne oškodovanosti (brez vključevanja javnosti); javnost obvestiti o ugotovitvah in ukrepih zbornice v posameznih odmevnih primerih
 4. vzpostavitev redne mediacijske službe za reševanje pritožb pacientov, mediacijo naj omogoči zbornica s pomočjo svojih usposobljenih mediatorjev

Sodelovanje s sindikati

Sodelovali bomo z vsemi sindikati, ki predstavljajo zdravnike in zobozdravnike in jim nudili enake načine pomoči, velikost te pomoči pa bo odvisna od števila članov zdravnikov oziroma zobozdravnikov

Politična neodvisnost

Neodvisnost od strankarske politike bo naše vodilo v vseh stikih s politiki. Vodstvo zbornice bo brez navezav na posamezne politične opcije, vendar bo spodbujalo članstvo k aktivnemu kreiranju zakonodaje in zdravstvene politike – v zvezi s temi vprašanji bodo uvedeni posebni (za javnost zaprti) forumi z urednikom iz ZZS

II. Transparentnost delovanja

jasnost, sledljivost in preglednost

Specializacije

 1. mreža potrebnih specializacij bo stalno objavljena na spletni strani zbornice, možno bo slediti spremembam
 2. nadgradnja nacionalnega razpisa, brez regijske obveznosti (sprememba pravilnika), razpisi vsaj trikrat letno;
 3. specializacije za zobozdravnike: urediti na novo
 4. stalno delujoča ekipa ocenjevalcev vlog za specializacije,
 5. zamenjava ekip na tri leta, v ekipi za presojo vlog za specializacije bo tudi en mladi zdravnik in en senior
 6. povečati odgovornost glavnih mentorjev za uspešen potek (ali prekinitev) specializacije
 7. možnost upoštevanja druge in tretje izbire posameznika v istem roku (če za prvo izbiro specializacije ne bo izbran), podobno kot po maturi ob vpisu na študij
 8. ocenjevanje mentorjev in koordinatorjev s strani specializantov

Poslovanje zbornice

 1. skupni organigram vseh zaposlenih (po delovnih mestih)  – za zbornični del in za opravljanje javnih pooblastil – iz katerega je razvidna tudi hierarhija odgovornosti
 2. predstavitev stroškov dela zaposlenih (posebej za poblastila in posebej za zbornične storitve)
 3. finance: objava letnega poročila na intranetni strani, predstavitev materialnih stroškov, informacija o investicijah (portfeljih); pregled donacij in donatorjev (kdo so donatorji in kakšen je njihov namen (motiv) za finančno pomoč zbornici)
 4. poročila o sejah skupščine, vseh odborov in komisij in drugih teles zbornice

III. Učinkovitost delovanja v dobro članstva

 1. sodobna organizacija dela zaposlenih in vodstva ZZS (matriks kompetenc, redna poročila in optimizacija posameznih področij)
 2. odločanje v odborih v razumnih rokih – ko gre za vprašanja, povezana z delovanjem kolegov, ne več kot dva meseca
 3. na vsako vprašanje člana bo odgovorjeno v dveh tednih, če še ne bo vsebinskega odgovora, dobi pojasnilo za zamik;
 4. odločitev o dodelitvah specializacij v enem mesecu od zaključka zbiranja prijav
 5. posodobitev revije ISIS

IV. Ne sklepamo kupčij

 1. v predvolilnem času ne trgujemo z glasovi
 2. preverjamo morebitno korupcijsko tveganje pri donatorjih in sponzorjih

V. Vsakdo se nam lahko pridruži