Zdenka se predstavi

Angažirano

Že iz študentskih časov vključena v dejavnosti za izboljšanje pogojev za študente, kasneje za kolege v splošni medicini v Prekmurju in psihiatrični bolnišnici v Vojniku. Aktivna pri uvajanju alkoholne politike v Sloveniji in drugih družbenih sprememb. Pozorna do pacientov in tudi do stisk kolegov pri opravljanju zdravniškega poklica. Na predlog prim. Jožeta Felca bila  izvoljena za varuhinjo človekovih pravic (2007- 2013). Po vrnitvi v psihiatrijo raziskuje dostojanstvo in profesionalizem v medicini in odpira možnosti za vključevanje komplementarnih metod v postopke zdravljenja. S sodelovanjem kolegov se pripravlja na kandidaturo za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije.

Poudarki:

  • Kot varuhinja človekovih pravic sem odprla vrata nevladnim organizacijam in jim pomagala pri uresničevanju njihovega poslanstva, še posebej na področju varovanja okolja, kjer sem odločno okrivala tudi nepravilnosti pri merjenju onesnaženosti in posledic.
  • Sodelovala sem v ključnih fazah pri pripravi zakonov o pacientovih pravicah in o duševnem zdravju, kjer sem ministrstvo opozorila na nepravilnosti, nezakonitosti in nedoslednosti. Žal vseh mojih priporočil niso upoštevali.
  • Na mojo pobudo in vztrajanje je bila ustanovljena Enota za foreznično psihiatrijo v UKC Maribor, žal pa odgovorni niso izpeljali projekta za oddelek pod posebnim nadzorom za mladoletne osebe z duševno motnjo
  • V času mojega mandata smo vzpostavili Državni preventivni mehanizem po Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki je postal vzročni model za številne druge države, tudi v EU
  • Vešča sem nastopov in pogajanj v političnem okolju, poznam medije in njihovo moč.

Poklicno

Zdravnica, specialistka psihiatrije, sistemska družinska terapevtka. Diplomirala in doktorirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, opravila podiplomski študij na The Johns Hopkins University v Baltimoru, ZDA. Osrednji del poklicne kariere namenja zdravljenju, preventivnemu in raziskovalnemu delu na področju legalnih odvisnosti. V Sloveniji uvedla pojma alkoholne politike in medicine odvisnosti. Njena strokovna bibilografija obsega več kot 260 enot. Poučuje na Medicinski fakulteti v Ljubljani, na Visoki zdravstveni šoli v Celju in Visoki šoli za zdravstvene vede v Slovenj Gradcu. Bila je mentorica in nadzorna mentorica v psihiatriji ter nadzorna zdravnica zdravniške zbornice. Delovala na vseh ravneh zdravstvenih ustanov – od oddelčnega zdravnika, do vodje oddelka in direktorja klinike ter sveta zavoda (Vojnik). Je tudi mediatorka in sodna izvedenka za psihiatrijo.

Poudarki

  • Imam delovne izkušnje v splošni praksi (v Murski Soboti), v regijski bolnišnici (Psihiatrična bolnišnica Vojnik) in na univerzitetni klinični ravni.
  • Vso poklicno kariero delam v timih, kjer dobro sodelujem z drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, tudi v vodstveni vlogi.
  • Aktivno sem sodelovala pri pripravi in posodabljanju smernic za zdravljenje odvisnosti od alkohola in drugih legalnih psihoaktivnih snovi
  • V slovenski strokovni prostor sem prenesla takrat sodobno razumevanje odvisnosti in recidiva, kar je bistveno vplivalo na destigmatizacijo tako pacientov kot celotnega sistema zdravljenja
  • V raziskovalnem delu se posvečam izgorelosti in izgorevanju na delovnem mestu (magisterij in doktorat), bila sem strokovni vodja raziskave o izgorelosti v okviru Zdravniške zbornice Slovenije, kjer rezultati še čakajo na objavo

Osebno

Rojena 1955 v Murski Soboti, še vedno močno navezana na Prekmurje. Ustanovna članica Pomurske akademsko znanstve unije. Je prejemnica francoskega državnega odlikovanja vitezinje legije časti in bronaste plakete Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Babica treh vnukov je tudi tabornica in ljubiteljica narave. Pri odločitvi za kandidaturo ima podporo svojih sodelavcev in družine.

Po zaključenem mandatu varuhinje človekovih pravic me je predsednik republike Borut Pahor povabil v njegovo komisijo za pomilostitve. V primeru prošnje za pomilostitev kolegice zdravnice Nade Cesarec sem v okviru komisije – kljub pravnomočnosti sodbe – opozarjala na krivice, ki so se ji zgodile.  Predsedniku republike sem želela podrobno pojasniti primer. Ker je sprejel odločitev, ne da bi me prej sprejel na pogovor, sem nepreklicno odstopila iz komisije za pomilostitve. Uradno sem odstopila iz osebnih razlogov.