Categories
Volitve

Zbornica prihodnosti … 3 leta pozneje

Pred novimi volitvami je čas, da napišem katere od napovedi za zbornico prihodnosti smo uresničili v minulih treh letih. V točkah, kjer nam ni uspelo, podajam pojasnilo. Danes, po treh letih vidim zbornico od znotraj, torej drugače kot leta 2017 in določene teme so postale bolj, druge pa manj pomembne, nekatere bomo tudi nadomestili z novimi.

Sledi torej besedilo iz začetka leta 2017


Proaktivna podpora članom skozi celotno poklicno delovanje.

Podpora članom poteka po več različnih poteh, ves čas članstva – od vpisa v naš register do izbrisa iz njega. Del te podpore je povezan z javnimi pooblastili, del pa z delovanjem zborničnih strokovnih služb in odborov. Vstopna točka je vpis v register, ki ga je donedavna bilo treba opraviti osebno, zdaj pa ima zbornica tudi svoj VEP (varni elektronski predal) in člani lahko z digitalnim potrdilom poslujejo z zbornico tudi po tej poti. Posodobili smo postopke za urejanje sekundariata (obveznega in izbirnega) za zdravnike in pripravništva za zobozdravnike. Vodimo javne razpise specializacij: po tem ko Ministrstvo za zdravje določi število razpisanih mest za vsako posamezno specializacijo, vodimo izbirne postopke in potek specializacij vse do specialističnega izpita oziroma podelitve licence. Za lažje sprotno vnašanje podatkov o kroženjih smo pripravili e-list za telefone. Pridobivanje licenčnih točk je v največji možni meri digitalizirano, postopki podaljšanja licenc so ob izpolnjenih pogojih popolnoma rutinski in članom ni treba podajati vlog. Naša pravna služba redno pripravlja odgovore v delovnopravnih zadevah in pomaga pri poti v samostojno delo. Redno deluje služba za mediacijo in svetovalci v okviru zdravniškega ombudsmana. Sprejemamo in obravnavamo prijave nasilja na delovnem mestu. Omogočamo velik nabor izobraževanj iz generičnih veščin, ki se jih ne naučimo v času študija in specializacije.

Avtonomija zobozdravnikov.

Avtonomija zobozdravnikov je bila stalna tema v delovanju Odbora za zobozdravstvo, pa tudi izvršilnega odbora in skupščine zbornice ter strokovnih služb. Moja predvolilna obljuba je bila, da omogočim postopke za pripravo na samostojno zobozdravniško zbornico, do takrat pa največjo možno avtonomijo v okviru veljavne zakonodaje in zborničnih aktov. Bila je opravljena anketa med zobozdravniki, posebna delovna skupina je s pomočjo zunanje pravne službe pripravila algoritem morebitne odcepitve. Ta bi bila možna ob spremembi statuta, ki pa je poslanci niso sprejeli. Kljub temu pa so zobozdravniki lahko v polnosti izpolnjevali praktično vse naloge iz njihove pristojnosti, pripravili strategijo in manifest za izboljšanje zobozdravstvenega sistema ter pripravili več strokovnih srečanj, tudi mednarodnih. Vsak mesec izide zobozdravniški bilten, strokovne službe pa imajo s predsednikom OZB vsak teden kolegij, na katerem se obravnavajo samo njihove teme.

Zaposlitev zdravnikov v okviru ZZS za potrebe članstva, zdravniki (predvidoma trije) bodo ključni usmerjevalci delovnih nalog.

V sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v ZSS smo predvideli eno delovno mesto zdravnika.

Ta zdravnik naj bi sodeloval pri usmerjanju prispelih vlog za strokovna vprašanja, pri pripravi vprašanj za strokovne nadzore in pomagal pri pripravi odgovorov s področja strokovnih vprašanj. To delovno mesto še ni bilo zasedeno.

Posodobitev komuniciranja in poslovanja med vodstvom in članstvom; vrnitev, dopolnitev in posodobitev pomembnih vsebin na spletno stran ZZS ter nadgradnja spletne strani z interaktivnimi oblikami komuniciranja.

Ob začetku mandata smo sicer imeli novo spletno stran, postavljeno tik pred volitvami. Vendar ta spletna stran ni bila urejena, niti funkcionalna. V dopolnitve in spremembe smo vložili veliko dela, stran se redno posodablja. Člani odborov so neposredno povezani z dokumentnim sistemom zbornice, tako da se gradiv za seje ne pošilja več po pošti. Vzpostavili smo delovanje foruma, ki pa ni v celoti zaživel, na Facebooku objavljamo vsebine. Od februarja letos imamo tudi VEP. Vse je pripravljeno tudi za delovanje izobraževalne platforme Moodle. Ko bomo pridobili ustrezne vsebine, bomo platformo odprli za člane, ki bodo na preko tega pridobivali tudi licenčne točke.

Zaupanje članov do vodstva, zaupanje javnosti do zbornice in zaupanje pacientov do zdravništva bomo vzpostavljali na novo, kar bomo spremljali z anketami med članstvom in v javnosti.

Zaupanje članov do vodstva zbornice je bilo na hudi preskušnji takoj na začetku mandata. Kasneje smo dokazali, da smo svoje delo ves čas opravljali resno, odgovorno in zavzeto. Sprejeli smo pravilnik o plačilih, ki ga prej ni bilo, in pripravili pogodbe o delu v skladu s pravilnikom (ki je objavljen tudi na spletni strani). Pred kratkim opravljeni pregled plačnih listov predsednice in generalnega sekretarja ni odkril nepravilnosti. Zaupanje članstva sicer nismo merili z anketami, smo ga pa preverjali skozi redno komunikacijo. Podobno velja za zaupanje javnosti do zbornice, pri čemer lahko zapišem, da smo v sodelovanju z drugimi tremi članicami Koordinacije zdravniških organizacij (KZO), torej s Slovenskim zdravniškim društvom, Fidesom in Strokovnim združenjem zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov vzpostavili redne mesečne novinarske konference, na katerih javnost seznanjamo z našimi aktivnostmi in stališči. Delujemo enotno in povezano tudi pri najtežjih vprašanjih. Sodelujemo tudi z združenji pacientov, največkrat v obliki skupnih akcij za njihovo promocijo.

Referenčni cenik zdravstvenih oziroma zdravniških storitev (v sodelovanju z ZZZS ali agencijo, če bo ustanovljena) kot izhodišče za prihodnja pogajanja z ZZZS in urejanja različnih statusov zdravnikov in zobozdravnikov.

To točko smo zapisali nekoliko naivno, ker nismo imeli dovolj informacij o tem, kako do takšnega cenika priti. Kmalu smo spoznali realnost, to je, da zdravniška zbornica na tem področju ni zaželen partner in da so tudi pogajanja v okviru Splošnega dogovora bolj kulisa za poslovne načrte ZZZS, kot pa resnično dogovarjanje (enakovrednih partnerjev). Tako bo ostalo, dokler se ne bo ustrezno spremenila zakonodaja.

Storitve dostopne vsem članom (splošno):

Odprava uradnih ur, zagotovitev osebnega stika z zaposlenimi skozi ves delovni čas

Ta želja oziroma obljuba je bila uresničena le delno, uradne ure ostajajo, saj morajo strokovni delavci v svojem delovnem času opraviti številne naloge, ki zahtevajo zbranost in ažurnost. Kljub temu pa smo v dogovoru s strokovnimi delavci njihove usluge čim bolj približali članom. Ti lahko v času uradnih opravkov na zbornici dobijo povrnjeno parkirnino.

Pisarna za specializante – v bližini obeh UKC-jev

V pogovoru s specializanti se je pokazalo, da posebne pisarne v bližini obeh UKC-jev niso potrebne. Zbornična strokovna služba v njihovem delovnem okolju izvaja seminarje o poteku specializacij, kasneje pa se specializanti na naše službe obračajo pretežno po e-mailu. V prihodnje bo na ta način mogoče pošiljati tudi uradne dokumente preko VEP-a.

Dostopnost funkcionarjev za osebni pogovor – urnik bo objavljen za mesec vnaprej

Vrata moje pisarne so vedno odprta. S člani se srečujem na njihovo željo, termin prilagodimo njihovim in mojim obveznostim. V nujnih primerih je pogovor opravljen isti ali naslednji delovni dan. Podobno velja za dostopnost generalnega sekretarja in obeh podpredsenikov.

Uporabna spletna stran, ki bo delovala tudi kot servis za pridobivanje odgovorov na strokovna vprašanja

Tipična vprašanja in odgovore objavljamo na spletni strani v času javnih razpisov specializacij, vendar strokovne službe ugotavljajo, da se število vprašanj kljub temu ne zmanjšuje. Zdi se, da se kandidati raje poslužujejo možnosti direktnih vprašanj.

Pravna služba pripravlja odgovore na najbolj pogostna vprašanja in kmalu bodo objavljena na spletni strani.

Uvedba možnosti za e-glasovanje (volitve, referendum, ankete)

E-glasovanje za sedaj še ni mogoče, vendar potekajo aktivnosti v tej smeri. Bili smo na delovnem obisku v Hrvaški zdravniški zbornici, kjer so maja lani prvič izvajali e-volitve. Pojasnili so nam priprave nanje, ki so bile precej obsežne. Poleg nakupa aplikacije se zahteva tudi izdelovanje novih članskih izkaznic, brez katerih ne gre. Iščemo še druge možnosti, a majske volitve 2020 še ne morejo biti »e«.

Zavarovanje zdravniške odgovornosti pri zavarovalnici za vse člane ZZS, ki to željio

Ta zavarovanja se urejajo na različne načine. Zdravniška zbornica je namesto zavarovanja odgovornosti že v prejšnjem mandatu sprejela Pravilnik o pravni zaščiti članov zdravniške zbornice slovenije, ki smo ga leta 2018 posodobili. Sedaj po tem pravilniku pomagamo članom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev.

Varnost zdravnikov in zobozdravnikov na delovnem mestu

Varnosti na delovnem mestu smo posvetili posebno pozornost in spodbujali delovanje delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja. Ta je pripravila smernice za preprečevanje nasilja, odgovarja tudi na vprašanja članov. Izvaja izobraževanja po vsej Sloveniji. Bili smo aktivni tudi mednarodno in že leta 2017 sprejeli Ljubljansko resolucijo proti nasilju nad zdravniki http://www.medical-chambers.org/documents/Resolutiononviolence-ZEVA-2017.pdf. Kljub številnim poskusom s strani zbornice pa ministrstvo za zdravje ni bilo pripravljeno sprejeti naših predlogov za spremembo zakonodaje, zato smo sami napisali pravilnik o varnosti na delovnem mestu ter ga predlagali ministrstvu v potrditev. Za sedaj brez uspeha, a pripravljamo še druge pravne rešitve, s katerimi bi zamejili in preprečevali nasilje nad zaposlenimi v zdravstvu. Pri tem se povezujemo z drugimi zdravstvenimi delavci, še posebej z izvajalci zdravstvene nege in drugimi zaposlenimi, ki delajo na izpostavljenih delovnih mestih. Skupaj smo močnejši.

Sodelovanje pri nastajanju in spreminjanju zakonov – monitoring in vplivanje s strani članstva

V tem mandatu smo ves čas in na vse dopustne načine opozarjali na slabe in škodljive spremembe zdravstvene zakonodaje, ki so bile sprejete v času vlade Mira Cerarja. Žal so poslanci državnega zbora vse zakone potrdili, nam pa ni uspelo zbrati podpisov za referendum, s katerim bi lahko zrušili novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti. Tudi vlaganje pobud na ustavno sodišče za sedaj še ni prineslo večjih uspehov v tej smeri.  

V zadnjih mesecih smo preko poslanske skupine Nove Slovenije v državni zbor poslali naš predlog zakona za krajšanje nedopustno dolgih čakalnih vrst in ureditev statusa neodvisnega zdravnika. Pripravili pa smo tudi osnutek zakona o nekrivdni odškodninski odgovornosti in čakamo na priložnost, da pride v zakonodajno proceduro.

Ves čas aktivno spremljamo in komentiramo zakonske predpise, ki so povezani z zdravstvom. Komentarje objavljamo na spletni strani, kadar je relevantno, pa člane spodbujamo k podajanju pripomb. Žal zakonodajalci porabljajo več energije za obrazložitev zavračanja naših predlogov kot temu, da bi jih skupaj z nami izboljšali. Ostajamo vztrajni in še vedno pričakujemo sodelovanje z ministrstvom za zdravje.

Storitve za mlade zdravnike

  • Vpis na bolj osebni način, povabilo na indiviualni pogovor
  • Proaktivna pomoč pri iskanju zaposlitve za vse zdravnike
  • Redna mesečna srečanja novih članov in tutorjev – kot neobvezno druženje kolegov z zanimivimi vsebinami
  • Matrika kompetenc za pripravništvo in specializacije

Zapisano se je izkazalo za manj relevantno. Vpis poteka brez večjih težav, prav tako določanje obveznega in izbirnega dela sekundariata ter pripravništva za zobozdravnike. Diplomanti ne potrebujejo dodatne pomoči zbornice pri iskanju zaposlitve, saj se je nezaposlenost zdravnikov močno zmanjšala z uvedbo izbirnega dela sekundariata (eden od naših predlogov, ki jih je ministrica vendarle upoštevala).

Mladi zdravniki so se pred tremi leti samoorganizirali, imajo svojo mailing listo in videti je, da si dodatnih spodbud s strani zbornice niti ne želijo. Smo pa mladim zdravnikom omogočili delovanje njihove delovne skupine, katere člani delujejo v Sloveniji in v mednarodnih združenjih.

Ko smo pripravljali program Zbornice prihodnosti, nismo dovolj natančno poznali načina priprave kurikuluma specializacij. Te pripravlja Slovensko zdravniško društvo, s katerim smo vzpostavili dobro sodelovanje. Spremembe so včasih res zelo počasne, zato jih spodbujamo na vseh ravneh. Osnovna priporočila za prenovo je pripravil zbornični Svet za izobraževanje (SIZ), ki tudi spodbuja prenovo. Sprejeli smo tudi način imenovanja nacionalnih koordinatrojev specializacij in nadzornikov kakovosti. Za vse pozicije objavljamo javne pozive, na katere se lahko prijavijo vsi zainteresirani, ki izpolnjujejo v pravilniku zapisane pogoje.

Aktivnosti za seniorje

Tudi za seniorje smo ustanovili delovno skupino, v kateri jim ne zmanjka dobrih zamisli. Tako so že izvedli več aktivnosti, med drugim anketo, ki bo predstavljena v kratkem. Na podlagi te ankete bodo načrtovali aktivnosti – tako skupinskih kot tudi v obliki individualne pomoči članom, ki so takšno pomoč pripravljeni sprejeti.

Aktivnosti za študente medicine

V tem mandatu smo imeli tudi več skupnih projektov s študenti medicine, med katerimi je bil posebno odmeven karierni kongres. Z občudovanjem smo spremljali njihove različne dogodke, tudi mednarodne in bili navdušeni nad koncerti, ki so jih prirejali. 

Skrb za zdravnike v težavah, profesionalizacija strokovne pomoči

Organizirali svetovanje za zdravnike, ki so se znašli v težavah. Svetovalci, tudi sami zdravniki, so na voljo za anonimno svetovanje v prostorih zbornice ali po telefonu. Termine objavljamo v biltenu in ISIS-u, v nujnih primerih svetovalci delujejo tudi zunaj teh.

Tri leta so kratko obdobje, v katerem smo naredili veliko. Če bi imeli na voljo še leto dni, bi lahko uresničili še nekatere napovedi, predvsem na področju komuniciranja s člani. Iz zapisanega se vidi, da so naši načrti za »zbornico prihodnosti« bili uresničljivi in podobno jih bomo pripravili za naslednji mandat.