Categories
Delovanje zbornice Volitve 2020 Zobozdravniki

Zobozdravniki sporočajo

Ljubljana, 27.10.2020

ZOBOZDRAVNIKI ENOTNO ZA SPREMEBO ZOBOZDRAVSTVENEGA SISTEMA

1. Javna pooblastila:

 • prenos javnih pooblastil za izvajanje strokovnih izpitov
 • digitalizacija na področju obstoječih javnih pooblastil – specializacije, pripravništvo
 • avtentifikacija zdravnika/zobozdravnika
 • nadaljevanje razvoja izobraževalne dejavnosti – razvoj webinarjev pod okriljem ZZS in v sodelovanju s sekcijami, organizacija strokovnih tematskih okroglih miz, vabilo mednarodnim strokovnjakom, sodelovanje z mediacijskim centrom
 • regijske delavnice (kongresna dejavnost)
 • transparetno razpisovanje specializacij za regijo – prilagotiev vsebine razpisa
 • prenova vsebine specializacij

2. Komunikacija s članstvom:

 • Nadaljevanje publiciranja zobozdravniškega biltena, po potrebi tudi pogosteje – oblikovanje rubrik
 • Organizacija tematskih zborov zobozdravnikov na pereče teme dvakrat letno
 • Vključevanje mediacijskega centra ZZS
 • Organizacija dveh družabno – kulturnih dogodkov na leto
 • Klubski pogovorni večeri organizirani tudi v regijskih centrih
 • Ojačanje sodelovanja s športnim društvom ZZS
 • Generacijska srečanja kolegov
 • Regijska povezanost in prisotnost ZZS v regijskem komuniciranju – seje regijskih odborov skupščine in OZB v regijah
 • Spodbujanje regijskega druženja vseh kolegov

3. Krepitev ugleda zobozdravnika:

 • Sistematično in strateško pojavljanje v medijih z namenom spoznavanja poklica in izpostavljanja dosežkov posameznikov, predstavitev poklica na srednjih šolah in informativnih dnevih
 • Krepitev in podpora preventivnim dejavnostim v sodelovanju z zobozdravniki drugih zdravniških organizacij
 • Dopolnitev etičnega kodeksa s pravili o komunikaciji in obnašanju kolegov v zborničnih organih in pravili komuniciranja v elektronskih medijih
 • Organizacija predavanj za krepitev zobozdravstvene pismenosti predvsem starejše populacije
 • Ustno zdravje je del sistemskega zdravja
 • Pomoč in svetovanje  medijsko izpostavljenim zobozdravnikov

4. Ustanovitev Inštituta/RSK za primarno zobozdravstvo:

 • Koordinacija različnih profilov zobozdravnikov – zaposleni, zasebni in koncesionarji
 • Koordinacija zobozdravnikov, ki delujejo  na primarnem nivoju in predstavljajo interese drugih zdravniških organizacij
 • Koordinacija stanovskih zborničnih aktivnosti s sindikalnimi aktivnostmi
 • Poenotenje stališč zobozdravnikov glede aktualnih problemov, smernic stroke na primarnem nivoju
 • Razvijanje skupnih projektov za krepitev stanovskega ugleda in položaja v družbi
 • Ukvarjanje z vprašanji iz zdravstvene ekonomije in primerjava s tujimi zobzdravstvenimi sistemi.

5. Medijsko komuniciranje:

 • Razvoj strategije medijskega komuniciranja po tematskih sklopih
 • Vzpostavitev regulacije na trgu zavajujočega oglaševanja (povezovanje z zbornicami v regiji in represivnimi organi v Sloveniji)
 • Širiti komunikacijske kanale z javnostjo – facebook, twitter in oblikovanje javnega mnenja
 • Oblikovanje portala, facebook strani za paciente – odgovori na vprašanja tudi v tujih jezikih in brajici in v slikah z brošurami za čakalnice.  

6. Zobozdravstveni sistem:

 • Skrb za ordinacije na periferiji – problematika preobremenjenosti zaradi dežurnih služb – zobozdravstvo kot del Urgentnega centra
 • Dokončno sprejetje standardov in normativov na primarnem nivoju
 • Zahteva po transparentnem financiranju košarice javno zobozdravstvenih storitev, ki dejansko odgovarjajo na potrebe prebivalstva.
 • Pacient ima pravico povračila stroškov zdravljenja pri zobozdravniku z veljavno licenco v RS – povečati dostopnost do zobozdravstvenih storitev
 • Vzpostavitev kazalnikov kakovosti in sistema nagrajevanja
 • Uresničevanje Strategije na podoročju načrtovanja kadrovskih virov – Health WorkForce
 • Podpora ustanovitve šole za zobne asistenke in vzpostavitev kroženja zobnih asistentk v zobozdravstvenih ordinacijah. Spodbujanje izobraževanje dipl.med.sester v smer zobozdravstva.
 • Zasebna zavarovanja morajo biti regulirana

7. Krepitev avtonomnosti zobozdravništva v okviru ZZS:

 • Zagovarjanje sprejetja novega stauta ZZS – omogoča odcepitev zobozdravnikov le na podlagi referenduma ( 50% glasov +1 glas za odcepitev)
 • Avtonomno odločanje o sestavi zobozdravniških odborov in teles znotraj ZZS
 • Avtonomna določitev finančnega plana delovanja zobozdravnikov v okviru ZZS
 • Vključitev predstavnika mladih zobozdravnikov v Odbor za zobozdravstvo

8. Strokovne službe ZZS:

– Organizacija strokovnih služb v oddelku za zobzdravstvena stanovska vprašanja ( navodila ob inšpekcijskih nadzorih, zavarovalniških nadzorih, nadzorih FURSa, IVZ, davčno svetovanje in povezave do refernčnih vrednosti)

– Okrepitev pravnega zastopanja članov

9. Kongresna dejavnost:

 • nadljevanje razvoja izobraževalne dejavnosti – razvoj webinarjev pod okriljem ZZS, organizacija strokovnih tematskih okroglih miz, vabilo mednarodnim strokovnjakom, sodelovanje z mediacijskim centrom (?)
 • multidisiplinarna predavanja in oblikovanje smernic zdravljenja
 • praktične delavnice – oprema prostora
 • razvoj digitalnih konzultacij na ZZS platformi
 • regijske delavnice (kongresna dejavnost)
 • Obveščanje kolegov o aktualnih smernicah, novostih (WHO, FDI, Strokovne sekcije)

PODPISNIKI:

Damjan Bider, dr. med., dr. dent. med.

Alenka Krabonja, dr. dent. med

Boris Egić, dr. dent. med, specialist otroškega in preventivnega zobozdravstva

Neja Jurjec, dr. dent. med.

Barbara Škrlj Golob, dr. dent. med.

Danijela Blaščanin, dr. dent. med.

Matej Praprotnik, dr. dent. med.

Tina Oven, dr. dent. med.

Mirjana Petrović, dr. dent. med.

Dr. Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med.., spec. čeljustne in zobne ortopedije

Matjaž Gorkič, dr. dent. med.

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.

Lučka Selič, dr. dent. med.

Monika Vodopivc, dr. dent. med.

Matevž Janc, dr. dent. med., spec. parodontolog

Ivana Karner, dr. dent. med.

Tina Jerše Lužnik, dr. dent. med.